Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom dramskom kazalištu "Gavella"

Službenica za informiranje: Kristina Bertanjoli Mihajlović
e-mail: pzi@gavella.hr
tel: +385 (0)1 4864 648
fax: +385 (0)1 4848 540

  • na adresu GDK "Gavella", Frankopanska 10, 10 000 Zagreb;
  • na broj fax-a: +385 (0)1 4848 540;
  • elektroničkom poštom na: pzi@gavella.hr
  • ili donijeti osobno u kazalište "Gavella" od 09 do 15 sati

Zamjenica službenice za informiranje: Martina Matota
e-mail: pzi@gavella.hr
tel: +385 (0)1 4864 604
fax: +385 (0)1 4848 540

Korisnik prava na pristup informacijama sve podatke koji su objavljeni na web stranicama Kazališta može slobodno preuzeti. Za ostale podatke potrebno je ispuniti
obrazac koji možete preuzeti OVDJE.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html)